مشاوره در زمینه حفاظت و امنیت

مابر آن آمده ایم تا با استفاده از بازنشستگان و گروه خاصی کارشناسان حفاظت فیزیکی و افراد خبره در راستای  امورات امنیتی  - اطلاعاتی  و فیزیکی که سالها  به صورت متوالی تصدی این امور  را نیروی انتظامی بر عهده  داشته اند  و عملا  در صف وستاد و کف خیابان انجام وظیفه نموده اند  استفاده کرده ایم  تا بتوانیم  مشاور و راهنمائی  امین  در امورات  حفاظت و امنیت  برای  مخاطبان در فراخور  درخواست ها باشیم .