آموزش حرفه ای

از آنجائیکه نیروهای  معرفی شده از سوی این موسسه  می بایست  آشنا  و واقف به امورات  حراستی  و مراقبتی  با شند لذا پس از جذب  و سیر مراحل  تائید  صلاحیت  امنیتی  کلیه  نیروها  به مرکز  آموزش  پلیس یاری وابسته  به پلیس پیشگیری  ناجا معرفی و آموزشهای  لازم در خصوص  چگونگی  خدمات رسانی ، گزارش نویسی ، اطلاع رسانی ، ثبت و صدور، کنترل ترددها ، چک و بررسی حواله ها، تنظیم صورت جلسات ،  استفاده از تجهیزات  پلیسی  ، نقل وانتقال متهمین و مجرمین  ،  پیشگیری از آشوب ها  و تجمعات  را فرا می گیرند.